PISMA MICHAŁA BAKUNINA

"BÓG I PAŃSTWO" - Wydawnictwo "Walka Klas", Genewa 1889 r.

"DO POLSKI, ROSYI I SŁOWIAN" - Polskie towarzystwo Nakładowe, Lwów 1905 r., 45 str. (BR KP 25091). Przedruk w "Pisma wybrane" t. I s. 171 - 200 pt. Do rosyjskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół

"KATECHIZM REWOLUCYJNY" - Trojka/F.A, Poznań 1997 r. 24 s. A5 (A-255)

"NASZ PROGRAM" [w:] "Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego" Warszawa 1965 pod red. Andrzeja Walickiego

"ODEZWA DO SŁOWIAN PRZEZ RUSKIEGO PATRYIOTĘ" - Koethen 1849 r., 40 str. (PTPN 68248.II)

"O PARIOTYZMIE" [w:] "Mac Pariadka" nr 24-26/96 r., s. 18-19

"PISMA WYBRANE" MICHAŁ BAKUNIN - (PTPN 110488.II)
>>> Zobacz więcej

"LISTY O PATRIOTYZMIE. DO TOWARZYSZY Z MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA ROBOTNIKÓW W LE LOCLE I LA CHAUX-DE-FONDS" - Red Rat, Zielona Góra 1997 r., 20 str. A5

"REAKCJA W NIEMCZECH (FRAGMENT NAPISANY PRZEZ PEWNEGO FRANCUZA)" JULES ELYSARD [pseud.] [w:] "Tygodnik Literacki", Poznań 6 marca - 10 kwietnia 1843 r., tłumaczenie Piotr Dahlman. Także w "Pisma wybrane" t. I s. 126 - 156

"WOLNOŚCIOWY SOCJALIZM CZY MARKSIZM" - Trojka, Poznań b.d.w., 16 s. A5 (A-279)
"BÓG I PAŃSTWO" - Oficyna Trojka, Poznań, 2012

OPRACOWANIA NA TEMAT MICHAŁA BAKUNINA

BAZYLOW LUDWIK "DZIAŁALNOŚĆ NARODNICTWA ROSYJSKIEGO W LATACH 1878 - 1881" - Wrocław 1960 r.

BERLIN. I., ROSYJSCY MYŚLICIELE, przeł. S. Kowalski, Warszawa 2003.
BIERDAJEW MIKOŁAJ "ROSYJSKA IDEA" - Biblioteka "Frondy", Warszawa 1999 r., wyd. II, ISBN 83-912541-0-0

BOREJSZA JERZY W. "O STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH NA WYCHODŻSTWIE PO ROKU 1863" [w:] "Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX w." - Wrocław 1972 r. s. 180 - 192

BRONIEWSKI WŁADYSŁAW "BAKUNIN" (wiersz) [w:] "Nike. Wiersze rewolucyjne", KiW, Warszawa 1973 r., s. 98 - 101

BROŻYNA P. "REWOLUCJONISTA I DESPOTA. REFLEKSJE NAD 'SPOWIEDZIĄ' BAKUNINA" [w:] "Przegląd Powszechny" 1983, nr 5-6, przedruk w: "Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 6-7 grudnia 1982 r. [zbiór artykułów], pod red. M. Janion i M. Zielińskiej, Warszawa 1986

CAMUS ALBERT "CZŁOWIEK ZBUNTOWANY"

DOBIESZEWSKI J., MICHAIŁ BAKUNIN - TEORIA REWOLUCYJNA JAKO FILOZOFIA NEGACJI, "Edukacja filozoficzna" 1989, nr 8.

ENZENSBERGER, HANS MAGNUS "MICHAŁ ALEKSANDROWICZ BAKUNIN (1814 - 1876)" Poemat. [w:] "Czarny Pomidor" - pismo anarchistyczne, Poznań, nr 1 s. 5

GĄSIOROWSKI WACŁAW "ANARCHIŚCI" - Lwów 1907 r.

GRINBERG DANIEL "DZIEWIĘTNASTOWIECZNI ANARCHIŚCI" [w:]
"Mówią Wieki" - magazyn historyczny nr 6/89 s. 12 (A-294)

GRINBERG DANIEL "RUCH ANARCHISTYCZNY W EUROPIE ZACHODNIEJ
1870 - 1914" - PWN, Warszawa 1994 r., 365 s.

GROTOWICZ VICTOR "TERRORYZM W EUROPIE ZACHODNIEJ. W IMIĘ NARODU I LEPSZEJ SPRAWY" - PWN, Warszawa 2000 r., 375 s. (A-606)

HARPER CLIFFORD "ANARCHIA W OBRAZKACH" - A.I.W,
Kraków - Poznań 2004, ISBN 83-916274-1-1

KAMIŃSKI ANTONI., FICHTEANIZM MŁODEGO BAKUNINA, "Nauki Humanistyczne" 1995, nr 1.

KAMIŃSKI ANTONI, BAKUNIN A HEGEL (cz. 1),
"Nauki Humanistyczne" 1997, nr 3.

KAMIŃSKI ANTONI, BAKUNIN A HEGEL (cz. 2),
"Nauki Humanistyczne" 1998, nr 4.

KAMIŃSKI ANTONI, UCZEŃ I MISTRZ. BRUKSELSKIE SPOTKANIA MICHAIŁA BAKUNINA Z JOACHIMEM LELEWELEM,
"Nauki Humanistyczne" 1998, nr 4.

KAMIŃSKI ANTONI "APOSTOŁ PRAWDY I MIŁOŚCI. FILOZOFICZNA MŁODOŚĆ MICHAŁA BAKUNINA",
Wrocław 2004 r., 495 str., ISBN 83-7011-690-6

KINIEWICZ STEFAN "REWOLUCYJNY SOJUSZ POLSKO-ROSYJSKI W DOBIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO" [w:] "Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX w." - Wrocław 1972 r. s. 111 - 124

KOBERDOWA IRENA "PIERWSZA MIĘDZYNARODÓWKA 1864 - 1876. SUKCESY I PORAŻKI" - KiW, Warszawa 1987 r., ISBN 83-05-11934-3, 271 s.

KROPOTKIN PIOTR "WSPOMNIENIA REWOLUCJONISTY" - Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959 r., 597 s. (A-530)

KUCHARZEWSKI JAN "OD BIAŁEGO CARATU DO CZERWONEGO" - PWN Warszawa 1998 r. - 2000 r. t. 3-5

KUCHARZEWSKI JAN "SPOWIEDŹ BAKUNINA" [w:] "Przegląd Współczesny" 1925 r. nr 42, 43

KULCZYCKI LUDWIK "ANARCHIZM WSPÓŁCZESNY" - Lwów 1902 r.

KULCZYCKI LUDWIK "ANARCHIZM W OBECNYM RUCHU SPOŁECZNO-POLITYCZNYM W ROSJI" - Warszawa 1907 r.

KULCZYCKI LUDWIK "W POSZUKIWANIU NOWEGO USTROJU SPOŁECZNEGO" - Warszawa 1933 r.

LEŚNIEWSKI ADAM "BAKUNIN A SPRAWY POLSKIE W OKRESIE WIOSNY LUDÓW I POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 r." Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1962 r. (PTPN 65230.II/41),
wyd. współ. (reprint) Trojka, Poznań b.d.w. 2 tomy 124 str. A6 (A)

BAKUNIN, PIOTR KROPOTKIN I LUDOWY SOCJALIZM" [w:] "Inny świat - niepoprawne politycznie pismo anarchistyczne" nr 10, s. 92 - 93

LUPIŃSKI ROMAN "KONCEPCJA IDEOWA ANARCHIZMU. RYS IDEOWY" - praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1999 r., 85 str. A4 (A-391)

MALINOWSKI ANTONII "MIT WOLNOŚCI - SZKICE O ANARCHIZMIE" - KiW, Warszawa 1983 r., 171 s. (A-483)

MARKS KAROL, ENGELS FRYDERYK, LENIN WŁODZIMIERZ "O ANRCHIZMIE I ANARCHOSYNDYKALIZMIE"

MIRSKI H. "BAKUNIN, TWÓRCA ANARCHIZMU" - Warszawa 1935 r.

OLSZEWSKI TOMASZ "MARKS - BAKUNIN. ANATOMIA SPORU W ŁONIE I MIĘDZYNARODÓWKI. LATA 1864 - 1876" - praca magisterska napisana w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej pod kierunkiem dr J. Lindmajera, Słupsk 1992 r., 121 str. A4 (A-640)

ORTON L., WOKÓŁ "SPOWIEDZI" BAKUNINA, tłum. M. Brzozowska,
"Znak" 1976, nr 265 (7).

PONIECKI W. "MYSLICIELE I BOJOWNICY" - Warszawa 1935 r.
"ROSYJSKA MYŚL SPOŁECZNA I FILOZOFICZNA 1825 - 1861" - wybór i wstęp A. Walicki, Warszawa 1961 r.

RUSSEL BERTRAND "BAKUNIN I ANARCHIZM" - Wyd. "Red Rat", Zielona Góra b.d.w., 14 s. A5 (A-548)

RUSSEL BERTRAND "DROGI DO WOLNOŚCI. SOCJALIZM, ANARCHIZM I SYNDYKALIZM" - Warszawa 1935 r.

RUSZCZYC MAREK "AGENCI I PROWOKATORZY. Z TAJEMNIC CARSKIEJ OCHRANY" - Warszawa 1993 r., 132 s.

RYDZEWSKI WŁODZIMIERZ "POWRÓT BAKUNINA. SZKIC O ROSYJSKIEJ IDEI I MITACH LEWICY" -- Kraków 1993 r., 168 s. A5 (A-085)

RYDZEWSKI WŁODZIMIERZ "IMPERATYW WOLNOŚCI I SPOŁECZNA EGZYSTENCJA (FILOZOFICZNE PRZESŁANKI ANARCHIZMU M. A. BAKUNINA)" [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Filozoficzne" 1973, z. 3.

ŚMIAŁOWSKI JERZY ''ANARCHIZM MICHAŁA BAKUNINA" [w:] "Państwo a socjalizm", Kraków 1992 r., s. 162 - 188

SIERPIŃSKI JACEK "UWAGI NA MARGINESIE KATECHIZMU REWOLUCYJNEGO MICHAŁA BAKUNINA" [w:]
Anarchistyczny Magazyn Autorów "Mać Pariadka" nr 3-4/98

ŚLIWOWSKA WIKTORIA "PIERWSI ROSYJSCY EMIGRANCI POLITYCZNI I ICH STOSUNEK DO KWESTII POLSKIEJ" [w:] "Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX w." - Wrocław 1972 r. s. 143 - 166

SOCHA-TUROŃSKA J., PROUDHON, BAKUNIN I KROPOTKIN - ŚWIECKIE ANARCHIZMY SOCJALISTYCZNE XIX WIEKU, [w:] "Studia Filozoficzne" 1978, nr 3. 

TEMKINOWA HANNA "BAKUNIN I ANTYNOMIE WOLNOŚCI" - KiW, Warszawa 1964 r.,
237 s.

TEMKINOWA HANNA "BAKUNIN A PROBLEMY FILOZOFII HISTORII" [w:] "Historia i wolność. Studia z dziejów ideologi XIX w.", Warszawa 1961 r., s. 175 - 211

TEMKINOWA HANNA "ETYKA KOLEKTYWISTYCZNA MICHAŁA BAKUNINA" - Wyd. Red Rat, Zielona Góra 1998 r., 8 s. A5 (A-551)

TEMKINOWA HANNA "UTOPIA WOLNOŚCI ABSOLUTNEJ" - Wyd. Red Rat, Zielona Góra 1998 r., 8 s. A5 (A-552)

TEMKINOWA HANNA "PROBLEMATYKA WOLNOŚCI W POGLĄDACH MICHAŁA BAKUNINA" [w] Michał Bakunin "Pisma Wybrane" t. 1, str. 5 - 64

TEMKINOWA HANNA "EDWARD DEMBOWSKI I MICHAŁ BAKUNIN" [w:] Polskie spory o Hegla 1830-1860, Warszawa 1966.

"O ANARCHIZMIE, ANARCHII I GRANICACH WOLNOŚCI" - dyskusja, 38 s. 13x28 cm
(A-272)

ŚWIERCZYŃSKI KONRAD "MICHAŁ BAKUNIN" - Wyd. "Trojka", Poznań b.d.w., 34 s. A5 (A-283)

SZABAŁA H "O FILOZOFII SPRZECIWU CZYLI O ANTROPOCENTRYZMIE W DZIEJACH FILOZOFII" Gdańsk 2000.

"TENDENCJE I KIERUNKI ANARCHISTÓW W XIX w." - Red Rat, Zielona Góra, b.d.w.,
6 s. A6 (A-099)

WALICKI ANDRZEJ "ROSYJSKA FILOZOFIA I MYŚL SPOŁECZNA OD OŚWIECENIA DO MARKSIZMU" Warszawa 1973.

WAWRYKOWA MARIA "PIERWSI SOCJALIŚCI POLSCY A NARODNICY ROSYJSCY" [w:] "Związki rewolucjonistów polskich i rosyjskich w XIX w." - Wrocław 1972 r. s. 213 - 229

WASILEWSKI LEON "BAKUNIN WOBEC POLAKÓW I POWSTANIA STYCZNIOWEGO" - Księgarnia Robotnicza, Warszawa 1928 r., 28 str.
(PTPN 125764.I)

WERESZYCKI H. "STOSUNKI HOTELU LAMBERT Z HERCENEM I BAKUNINEM W PRZEDEDNIU POWSTANIA STYCZNIOWEGO" [w:] "Przegląd Historyczny" 1957 r.

ZALESKI BRONISŁAW (pseud. Litwin) "MICHAŁ BAKUNIN I ODEZWA JEGO DO PRZYJACIÓŁ ROSYJSKICH I POLSKICH" - Księgarnia Polska, Paryż 1862 r., 54 str. (PTPN 29814.II)

ZDZIECHOWSKI Z. "ZARANIE REWOLUCYI ROSYJSKIEJ - MICHAŁ BAKUNIN" [w:]"Świat Słowiański", Kraków, styczeń 1907 r. (A- 537), przedruk w formie broszury: Wyd. Trojka, Poznań b.d.w., 20 s. A6 (A-284)

"ZWIĄZKI REWOLUCJONISTÓW POLSKICH I ROSYJSKICH W XIX WIEKU" - materiały sesji naukowej Poznań 12-14 września 1970 r., PAN Wrocław 1972 r., 265 str.
(PTPN 122901.II)


Opracowanie Bakuninografii: Poznańska Biblioteka Anarchistyczna

Symbole w nawiasach oznaczają sprawdzoną dostępność pozycji, z sygnaturą, w Bibliotekach:
A - Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
BR - Biblioteka Raczyńskich
PTPN - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Prosimy o pomoc w uzupełnianiu Bakuninografii

Ostatnia aktualizacja: 19.07.05 r.

Wybrana Bakuninografia w innych jezykach:

- A.I.T., Compte-rendu du IVe Congrčs international tenu ŕ Bâle en septembre 1869, Bruxelles, 1869

- A.I.T., L'Alliance de la Démocratie Socialiste et l'association internationale des travailleurs. Rapports et documents publiés par ordre du Congrčs international de La Haye, Londres-Hambourg, 1873

- Andréas, B. et Molnár, M., "L'Alliance de la démocratie socialiste. Procčs-verbaux de la Section de Genčve (15 janvier 1869 - 23 décembre 1870)", dans Freymond (éd.), Etudes et documents sur la Premičre internationale en Suisse, 1964

- Bakunin, M.A., Il socialismo e Mazzini. Lettera agli amici d'Italia. Ancone, 1885.

- Barrué, J. (éd.), Bakunin, M.A.. Liberté notre religion. La réaction en Allemagne (1842), Paris, 1970, traduit par Jean Barrué

- Basso, L. (éd.), Bakunin. "La questione slava", dans Rivista storica del socialismo, N°7-8, 1959

- Bauler, A., "M.A. Bakunin nakanune smerti", dans Byloe, N°7, 1907 (réimprimé Paris, 1969)

- Bezrodnyj, A.V., "I.S. Turgenev i emigranty", dans Istoriceskij Vestnik, janvier, 1906

- Brupbacher, F. (éd.), Bakunin. Ou le démon de la révolte, 1971
- Brupbacher, F. (éd.) Bakunin. Confession. 1851, traduit par Paulette Brupbacher, Paris, 1974

- Bulletin sténographique du IIe Congrčs de la Ligue de la Paix et de la Liberté, Berne, 1868

- Carr, E.H., Michael Bakunin, Londres, 1937

- Catteau, J. (éd.), Bakunin. Combats et débats, Paris, 1979

- Cejchan, V., Bakunin v Cechách, Prague, 1928

- Cemerisskaja, M.I., "Ešce odno pis'mo M.A. Bakunina J.V. Fricu", dans Obšcestvenno-politiceskie dvizenija v Central'noj Evrope v XIX-nacale XX v. Sbornik stat'ej i materialov, Moscou, 1974

- Cernych, V.A., "Vozvrašcenie k zizni i bor'be (Pis'ma M.A. Bakunina k N.I. Turgenevu)", dans Vstreci s prošlym, Moscou, 1976

- Confino, M., "Autour de l'affaire Necaev. Lettres inédites de Michel Bakunin et de German Lopatin", dans Cahiers du Monde Russe et Soviétique, N°3, 1967
- Confino, M., Daughter of a revolutionairy. Natalie Herzen and the Bakunin-Nechayev Circle, LaSalle, 1974

- Conti, E. (éd.), "Michele Bakunin. Alcune documenti relativi al soggiorno fiorentino", dans Movimento Operaio, Milan, 1950

- Cutler, R., "An unpublished letter of M.A. Bakunin to R. Solger", dans International review of social history, Volume XXXIII-1988-2

- Devreese, D.E., Documents relatifs aux militants belges de l'Association Internationale des Travailleurs, Louvain/Bruxelles, 1986

- Dide, A., Jules Barni, sa vie et ses oeuvres, Paris, 1891

- D'jakov, V. et autres, Vosstanie 1863 goda. Russko-pol'skie revoljucionnye svjazi, t.I et II, Moscou, 1963

- Dolzikov, V.A., M.A. Bakunin i Sibir', Novosibirsk, 1993

- Dragomanov, M.P. (éd.), Pis'ma M.A. Bakunina k A.I. Gercenu i N.P. Ogarevu, Genčve, 1896
- Dragomanov, M.P. (éd.), Correspondance de Michel Bakunin. Lettres ŕ Herzen et ŕ Ogareff (1860-1874), traduction de Marie Stromberg, Paris, 1896

- Dulov, A.V., "Neizvestnye stat'i M.A. Bakunina v gazete ŤAmurť", dans Ssylka i katorga v Sibiri (XVIII - nacalo XX v.), Novosibirsk, 1975

- Eckhardt, W. (éd.), Michael Bakunin. Russische Zustände, Berlin, 1996

- Eremeeva, G.I., "Pis'ma M.A. Bakunina Jozefu Vaclavu Fricu", dans Obšcestvenno-politiceskie dvizenija v Central'noj Evrope v XIX-nacale XX v. Sbornik stat'ej i materialov, Moscou, 1974

- Faenza, L. (éd.), Anarchismo e Socialismo in Italia, Atti del Congresso di studi "Marxisti e riministi", Rome, 1973

- Fedeli, U., "Michele Bakunin e la sua corrispondenza negli anni 1863-1864", dans Volontŕ, N°3, 1959

- Fodor, I., et Kun, M., "Bakunin et George Sand", dans Europe, N°587, mars 1978

- Furlani, S., "Bakunin e la sua Associazione segreta dei fratelli scandinavi del 1864", Estratto dalla Rivista Storica Italiana, Fascicolo III-IV, 1977
- Furlani, S., "Una pagina bianca nelle biografie di Bakunin: il secondo soggiorno a Stoccolma nel settembre-ottobre 1864", Estratto dalla Rivista Archivio Trimestrale, N.1, gennaio-marzo 1983

- Grawitz, M., Bakunin, Paris, 1990

- Grosheide-van de Riet, M.F.F., "Sergej Necaev, expert in waan, wil en wraak", dans Russische schurken, Amsterdam, 1992

- Guérin, D. (éd.), Ni Dieu ni Maître. Anthologie historique du mouvement anarchiste, Paris, 1966

- Guillaume, J., L'Internationale. Documents et souvenirs (1864-1878) t.I-IV, Paris, 1905-1910
- Guillaume, J. (éd.), "Les ours de Berne et l'ours de Saint-Pétersbourg (1870). Lettres ŕ un Français sur la crise actuelle (septembre 1870). L'Empire Knouto-Germanique et la révolution sociale (1870-1871)", Michel Bakunin. Oeuvres, t.II, Paris, 1907

- Guillaume, J. (éd.), "L'Empire Knouto-Germanique et la révolution sociale, 2e livraison (1871). Appendice: Considérations philosophiques sur le fantôme divin, sur le monde réel et sur l'homme (1870)", Michel Bakunin. Oeuvres, t.III, Paris, 1908
- Guillaume, J. (éd.), "Lettres ŕ un Français (1870), suite. Manuscrit de 114 pages écrit ŕ Marseille (1870). Lettre ŕ Esquiros (1870). Préambule pour la seconde livraison de "L'Empire Knouto-Germanique" (1871). Lettre ŕ la Liberté de Bruxelles (1872). Fragment formant une suite de "L'Empire Knouto-Germanique" (1872)", Michel Bakunin. Oeuvres, t.IV, Paris, 1910

- Guillaume, J. (éd.), "Articles écrits pour le journal "L'Egalité" (1868-1869). Lettre adressée aux citoyens rédacteurs du "Réveil" (octobre 1869). Trois conférences faites aux ouvriers du Val de Saint-Imier (mai 1871)", Michel Bakunin. Oeuvres, t.V, Paris, 1911
- Guillaume, J. (éd.), "Protestation de l'Alliance (juillet 1871). Réponse d'un international ŕ Mazzini (juillet 1871). Lettre ŕ la Section de l'Alliance de Genčve (aoűt 1871). Rapport sur l'Alliance (juillet-aoűt 1871). Réponse ŕ l'"Unitŕ Italiana" (septembre-octobre 1871). Circulaire ŕ mes amis d'Italie ŕ l'occasion du Congrčs de Rome (octobre 1871)", Michel Bakunin. Oeuvres, t.VI, Paris, 1913

- Herwegh, M. (éd.), Briefe von und an Georg Herwegh, Munich, 1896

- Herzen, A.I., Sbornik posmertnych stat'ej Aleksandra Ivanovica Gercena, Izdanie vtoroe, Genčve-Bâle-Lyon, 1874

- Il'inskij, L., "Ispoved' M.A. Bakunina", dans Vestnik Literatury, N°10, 1919

- Kantor, R.M., V pogone za Necaevym. K charakteristike provokacionnoj politiki III Otdelenija na rubeze 70-ch godov, Saint-Pétersbourg, 1922

- Kersten, K. (éd.), Michael Bakunins Beichte, Berlin, 1926

- Karenin, V., "Gercen, Bakunin i Zorz Sand. Iz istorii ich otnošenij", dans Russkaja Mysl', mars 1910

- Kolpinskij, N.Ju., "Ja ostajus' s Antoseju. Pis'mo M.A. Bakunina N.P. Ogarevu. 1869 g.", dans Istoriceskij archiv, N°5-6, 1997

- Kornilov, A.A., "Iz chroniki semejstva Bakuninych", dans Byloe N°7, 1907 (réimprimé Paris, 1969)
- Kornilov, A.A., "Semejstvo Bakuninych", dans Russkaja Mysl' VI, 1909
- Kornilov, A.A., "Michail Aleksandrovic Bakunin. Gody stranstvij (1840-1849) (Perepiska s rodnymi i druz'jami)", dans Byloe N°21, 1923

- Kornilov, A.A., Molodye gody Michaila Bakunina, Moscou, 1915
- Kornilov, A.A., Gody stranstvij Michaila Bakunina, Moscou, 1925
- Kornilov, A.A., "Semejstvo Bakuninych" (Russkaja mysl', 1912, 1-31)

- Kornilova, E., "Novye pis'ma M.A. Bakunina", dans Byloe N°3/31, 1925 (réimprimé Vaduz, 1973)

- Koz'min, B., "K istorii Necaevšciny. (Dve proklamacii k russkomy dvorjanstvu)", dans Krasnyj Archiv, t.22, 1927
- Koz'min, B., "Iz perepiski russkich revoljucionnych emigrantov", dans Literaturnoe nasledstvo, N°41-42, 1941

- Kun, M., et Miller, I.S., "Novye materialy o mezdunarodnych svjazjach russkich revoljucionerov", dans "Epocha Cernyševskogo." Revoljucciona situacija v Rossi v 1859-1861 gg., Moscou, 1978
- Kun, M., et Miller, I.S., "Polemika po pol'skomu voprosu", dans Literaturnoe nasledstvo. Gercen i zapad, Moscou, 1985

- Lehning, A., Michel Bakunin et les autres. Esquisses et portraits contemporains d'un révolutionnaire, Paris, 1976
- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin et l'Italie. 1871-1872, Archives Bakunin t.I,1, Leyde, 1961

- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin et l'Italie. 1871-1872, Archives Bakunin t.I,2, Leyde, 1963
- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin et les conflits dans l'Internationale. 1872, Archives Bakunin t.II, Leyde, 1965
- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin. Etatisme et anarchie, traduit par Marcel Textes_traduits_par_Marcel_Body. Archives Bakunin t.III, Leyde, 1967
- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin et ses relations avec Sergej Necaev. 1870-1872, Archives Bakunin t.IV, Leyde, 1971

- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin et ses relations slaves. 1870-1875, Archives Bakunin t. V, Leyde, 1974
- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin sur la guerre franco-allemande et la révolution sociale en France. 1870-1871, Archives Bakunin t.VI, Leyde, 1977
- Lehning, A. (éd.), Michel Bakunin. L'empire knouto-germanique et la révolution sociale. 1870-1871, Archives Bakunin t.VII, Leyde, 1981
- Lehning, A., Bakoenin. Een biografie in tijdsdocumenten, Baarn, 1977

- Lemke, M.K. (éd.), "Vosemnadcat' pisem M.A. Bakunina", dans Byloe, N°7, 1906
- Lemke, M.K. (éd.), "Pis'mo M.A. Bakunina neizvestnomu", dans Byloe, N°8, 1906
- Lemke, M.K., "Delo o licach, obvinjaemych v snošenijach s londonskimi propagandistami (po neizdavaemym istocnikam)", dans Byloe, N°10, 1906
- Lemke, M., Ocerki osvoboditel'nogo dvizenija "šestidesjatych godov", Saint-Pétersbourg, 1908
- Lemke, M. (éd.), A.I. Herzen. Polnoe Sobranie Socinenij i pisem, t.XV, Saint-Pétersbourg, 1920

- Masini, P.C. (éd.), "La visita di Bakunin a Garibaldi", dans Movimento Operaio, Milan, 1952
- Masini, P.C. (éd.), Michele Bakunin, Scritti Napoletani (1865-1867), Bergamo, 1963
- Masini, P.C. (éd.), "Quattro lettere di Bakunin a Ludmilla Assing", dans Nuova Antologia, juillet-septembre 1979, N°2131

- Mayer, Gustav (éd.), "Briefe von Alexander Herzen und Michael Bakunin an Johann Jacoby", dans Grünberg Archiv, vol.I, 1911


- Mecnikov, L.I., "Bakunin v Italii v 1864-om godu" (Iz vospominanij L.I. Mecnikova), dans Istoriceskij Vestnik, mars 1897, t.XVII

- Mendel'son, N.M. (éd.), M.A. Bakunin. "Novye pis'ma", dans Zven'ja, V, 1935

- Mervaud, M. (éd.), Herzen - Ogarev - Bakunin. Lettres inédites, Paris, 1975
- Mervaud, M. (éd.), "Lettres de Bakunin ŕ Quinet et Proudhon", dans Revue de la Littérature Comparée, avril-juin 1979, N°2, "Slaves et occidentaux. Rencontres"

- Mervaud, M. (éd.), "Lettres de Bakunin ŕ Sohlman", dans Bakunin. Combats et débats, Paris, 1979

- Nerrlich, P. (éd.), Arnold Ruges Briefwechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825-1880, Zweiter Band 1848-1880, Berlin, 1886

- Nettlau, M. (éd.), "Fédéralisme, socialisme et antithéologisme. Lettres sur le patriottisme. Dieu et l'Etat", Michel Bakunin. Oeuvres., t.I, Paris, 1895
- Nettlau, M., Michael Bakunin. Eine Biographie., t.I-III, Londres, 1896-1900

- Nettlau, M., Michael Bakunin. Eine biographische Skizze, Berlin, 1901
- Nettlau, M. et Rholfs, E. (éd.), Michael Bakunin, Gesammelte Werke, t.I-III, 1921-1924, Berlin
- Nettlau, M. (éd.), "Bakunin v Kenigštejne (Otryvki iz pisem k Rejšel', 1849-1850 g.)", dans Na cuzoj storone, N° VII, 1924
- Nettlau, M., Miguel Bakunin, la internacional y la alianza en Espańa (1868-1873), 1925, Buenos Aires
- Nettlau, M. (éd.), Obras completas, t.I-V, Buenos-Aires, 1924-1929

- Nettlau, M., Bakunin e l'Internazionale in Italia dal 1864 al 1872, Genčve, 1928

- Nikolaevskij, B., "Polozenie v Rossii. Sovremennaja kartina", dans Letopisi Marksizma, t.IX-X, 1929
- Nikolaevskij, B., "M. Bakunin in der Dresdner Zeitung. Eine Episode aus der Geschichte des politischen Kampfes in Deutschland in den Jahren 1848-1849", dans International Review for Social History, vol.I, 1936

- Orton, L., The Prague Slav congress of 1848, New York, 1978

- Ossorguine, T., e.a., "Périodiques en langue russe publiés en Europe de 1855 ŕ 1917", dans Cahiers du monde russe et sovietique 1970, Vol.11, N°4

- Pensa, P., In memoria di Carlo Gambuzzi. Nel trigesimo della morte, Omaggio della famiglia Bakunin-Gambuzzi-Oglialoro, Numero Unico, Naples, 31 mai 1902

- Pfitzner, J., Bakuninstudien, Prague, 1931

- Pianzola, M., "Alcune lettere inedite di M. Bakunin", dans Movimento Operaio, Milan, 1956

- Pirumova, N., Michail Bakunin. ?izn' i dejatel'nost', Moscou, 1966
- Pirumova, N., Bakunin, Moscou, 1970

- "Pis'mo Bakunina k Botkinu", dans Golos minuvšego, 1922, N°2, octobre

- Polonskij, V. (éd.), Materialy dlja biografii M.A. Bakunina. Po archivnym delam B.b. III otdelenija i morskogo ministerstva, t.I, Moscou, 1923
- Polonskij, V. (éd.), Materialy dlja biografii M.A. Bakunina po delam gosudarstvennych archivov, t.II, Moscou, 1933

- Polonskij, V. (éd.), Materialy dlja biografii M.A. Bakunina. Bakunin v pervom internacionale, t.III, Moscou, 1928
- Polonskij, V., "Neizvestnaja stat'ja Bakunina o Rossii", dans Byloe, N°27-28, 1924
- Polonskij, V. (éd.), "Pis'ma M.A. Bakunin k Al'beru Rišaru", dans Pecat' i revoljucija, liv. 1 et 5, Moscou, 1926

- Popkov, V.S., Pol'skij ucenyj i revoljucioner Ioachim Lelevel', Moscou, 1974

- Prokop, A., "Bieznane dedykacje Hercena i Bakunina", dans Kwartalnik instytutu Polsko-Radzieckiego, 2(7), 1954

- Résolutions du Congrčs anti-autoritaire international tenu ŕ Saint-Imier le 15 septembre 1872, par les délégués des Fédérations et Sections italiennes, françaises, espagnoles, américaines et jurassiennes, Neuchâtel, Imp. Guillaume et fils, 1872

- Romano, A., Storia del movimento socialista in Italia, t.I, Bari, 1966

- Rude, F. (éd.), De la guerre ŕ la commune, Paris, 1972

- Rudnickaja, E.L., D'jakov, V.A., "O dejatel'nosti revoljucionerov 60-x godov v Skandinavii. Iz perepiski M.A. Bakunina s Emilem Kvantenom i Avgustom Sul'manom", dans Revoljucionnaja situacija v Rossii v 1859-1861 gg., t. V, Moscou, 1970

- Ralli, Z., "Sergej Gennad'evic Necaev (Iz moich vospominanij)", dans Byloe, N°7, 1906
- Ralli, Z., "Iz moich vospominanij o M.A. Bakunine", dans O minuvšem, 1909

- Ravindranathan, T.R., Bakunin and the Italians, Kingston-Montreal, 1988

- Rjazanov, N., "V Rossii i na Zapade", dans Sovremennyj Mir, janvier 1914
- Rjazanov, N. (éd.), "Bakuniana", dans Grünberg-Archiv, 1915

- Sazin, M.P., "Pervoe znakomstvo s M.A. Bakuninym (Iz Vospominanij)", dans Katorga i ssylka, N°5, 1926

- Sazin, M.P., "Russkie v Cjuriche (1870-1873)", Ottisk Katorga i ssyl'ka, X, 1932

- Šilov, A., "Katechizis revoljucionera", dans Bor'ba Klassov, N°1-2, 1924

- Smirnov, A.F., "Dva pis'ma Gercena k A.A. Cerkesovu i A.A. Serno-Solov'evicu", dans Literaturnoe nasledstvo, t.67, 1959

- Steklov, Ju.M., Michail Aleksandrovic Bakunin. Ego zizn' i dejatel'nost', t.I-IV, Moscou, 1926-1927
- Steklov, Ju.M. (éd.), "Pis'ma M.A. Bakunina k A. Ruge", dans Letopisi Marksizma, II, 1926

- Steklov, Ju.M. (éd.), "Pis'ma M.A. Bakunina k grafine E.V. Salias", dans Letopisi Marksizma, III, 1927
- Steklov, Ju.M. (éd.), "Pis'ma M.A. Bakunina k pol'skim korrespondentam", dans Letopisi Marksizma, IV, 1927
- Steklov, Ju.M. (éd.) "Pis'ma M.A. Bakunina k Kossilovskomu", dans Letopisi Marksizma, V, 1928
- Steklov, Ju.M. (éd.), "Iz perepiski M.A. Bakunina", dans Letopisi Marksizma VII-VIII, 1928
- Steklov, Ju.M. (éd.), "Pis'ma M.A. Bakunina k bratu Aleksandru i N.I. Turgenevu", dans Letopisi Marksizma IX-X, 1929

- Steklov, Ju.M. (éd.), M.A. Bakunin. Sobranie socinenij i pisem (1828-1876) t.I, Dogegelianskij period. 1828-1837, Moscou, 1934
- Steklov, Ju.M. (éd.), M.A. Bakunin. Sobranie socinenij i pisem (1828-1876) t.II, Gegelianskij period. 1837-1840, Moscou, 1934
- Steklov, Ju.M. (éd.), M.A. Bakunin. Sobranie socinenij i pisem (1828-1876) t.III, Period pervogo prebyvanija za granicej. 1840-1849, Moscou, 1935
- Steklov, Ju.M. (éd.), M.A. Bakunin. Sobranie socinenij i pisem (1828-1876) t.IV, V tjur'mach i ssylke. 1849-1861, Moscou, 1935

- Testut, O., L'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe, t.I, Paris, 1872

- Udarcev, S.F., "Rukopis' M.A. Bakunina ŤGamletť", dans Pamjatniki Kul'tury. Novye Otkrytija. Pis'mennost'. Iskusstvo. Archeologija, Ezegodnik 1984, Leningrad, 1986

- Vogt, W. La vie d'un homme. K. Vogt, Paris-Stuttgart, 1896

- Wagner, F., Briefe aus dem Nachlass des Leipziger Buchhändlers und Verlegers Ernst Keil, Leipzig, 1992

Za Bakunin "Oeuvre complete" CD-R[strona główna] [biografia] [pisma] [opracowania] [ikonografia] [bibliografia] [odnośniki] [redakcja]
Strony Internetowe Trojka Design  © 2001-2013 rozbrat.org